Instituti Albanologjik - Prishtinë
Instituti Albanologjik është institucion i pavarur publik kërkimor-shkencor me rëndësi të veçantë kombëtare, që merret me studimin e kulturës shpirtërore e materiale të shqiptarëve. Veprimtarinë e vet e zhvillon në bazë të Ligjit për Institutin Albanologjik dhe Ligjit për Veprimtarinë Kërkimore-Shkencore të Kosovës. Instituti Albanologjik ka për objekt veprimtarie punën kërkimore-shkencore nga fushat e albanologjisë: gjuhësi, letërsi, histori, folklor dhe etnologji. Veprimtarinë e tij e zhvillon duke i hulumtuar problemet albanologjike në terren dhe arkiva, duke i studiuar ato dhe duke i botuar rezultatet e arritur...
Veprimtaria kërkimore-shkencore e Institutit realizohet përmes projekteve shkencore, punëve hulumtuese në terren, hulumtimeve në arkiva, organizimit të tubimeve shkencore dhe nëpërmjet të veprimtarisë botuese.   Projektet shkencore Pas gjashtë dekadave të punës shkencore, ndonëse me ndërprerje, në Institut janë realizuar një numër i madh projektesh kolektive dhe individuale nga gjuhësia, letërsia, historia, folklori dhe etnologjia. Shumica e projekteve të kryera janë botuar në botime të veçanta, monografi, përmbledhje të veçanta studimesh, në periodikun e Institutit dhe më gjerë. Nga fusha e gjuhësisë janë r...
11.04.2013 | 20:25

I. DEGA E HISTORISË - Një bashkëpunëtor i lartë shkencor – studiues i historisë (rizgjedhje - avancim);II. DEGA E ETNOLOGJISË- Një bashkëpunëtor i lartë shkencor –studiues i etnologjisë (rizgjedhje - avancim).
PËRSHKRIMI I PUNËVE:
BASHKËPUNËTOR I LARTË SHKENCOR: merr pjesë në përgatitjen e programeve të punës kërkimore shkencore; studion problemet që kërkojnë përgatitje të mirë teorike dhe metodologjike nga disiplinat e caktuara; merr pjesë në përgatitjen metodologjike për punë të ndryshme kërkimore shkencore, për realizimin e projekteve të caktuara kërkimore;studi...
Pas tri ditësh pune intensive aktiviteti shkencor shumë­disiplinar, i konceptuar si Java e Albanologjisë 8/2017, u përmbyll. Në kuadër të këtij aktiviteti shkencor, u përfshiheshin të gjitha disiplinat kryesore albanologjike me mundësi të njëjta të prezantimit të rezultateve shkencore nga secila fushë veç e veç. Pjesëmarrësit, të cilët ishin nga institucione të ndryshme albano­logjike, me kumtesat dhe me diskutimet e tyre e pasuruan gamën e traj­ti­meve lidhur me çështje të rëndësishme albanologjike. U lexuan mbi njëqind kumtesa dhe pati dhjetëra diskutime lidhur me to. Përba­ll­ja e kon­cep­...
2013 * Të gjitha drejtat e rezervuara 
Instituti Albanologjik