Instituti Albanologjik - Prishtinë
Instituti Albanologjik është institucion i pavarur publik kërkimor-shkencor me rëndësi të veçantë kombëtare, që merret me studimin e kulturës shpirtërore e materiale të shqiptarëve. Veprimtarinë e vet e zhvillon në bazë të Ligjit për Institutin Albanologjik dhe Ligjit për Veprimtarinë Kërkimore-Shkencore të Kosovës. Instituti Albanologjik ka për objekt veprimtarie punën kërkimore-shkencore nga fushat e albanologjisë: gjuhësi, letërsi, histori, folklor dhe etnologji. Veprimtarinë e tij e zhvillon duke i hulumtuar problemet albanologjike në terren dhe arkiva, duke i studiuar ato dhe duke i botuar rezultatet e arritur...
Veprimtaria kërkimore-shkencore e Institutit realizohet përmes projekteve shkencore, punëve hulumtuese në terren, hulumtimeve në arkiva, organizimit të tubimeve shkencore dhe nëpërmjet të veprimtarisë botuese.   Projektet shkencore Pas gjashtë dekadave të punës shkencore, ndonëse me ndërprerje, në Institut janë realizuar një numër i madh projektesh kolektive dhe individuale nga gjuhësia, letërsia, historia, folklori dhe etnologjia. Shumica e projekteve të kryera janë botuar në botime të veçanta, monografi, përmbledhje të veçanta studimesh, në periodikun e Institutit dhe më gjerë. Nga fusha e gjuhësisë janë r...
11.04.2013 | 20:25


Instituti Albanologjik i Prishtinës, Departmenti i Etnologjisë në bashkëpunim me Universitetin e Lubjanës, Fakultetin e Arteve, Departamentin e Etnologjisë dhe Kulturës Atnropoligjike organizojnë në Prishtinë "Workshop". Ngjarja mbahet nesër më 11. 10.2017 në mjediset e Institutit Albanologjik të Prishtinës duke filluar nga ora 09:30. 

Ju mirëpresim! 


 ...
Duke u bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës L. Nr. 03/L – 149 dhe Rregulloren Nr. 02/2011 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Instituti Albanologjik  shpall   K O N K U R S   Titulli i punës: Bashkëpunëtor profesional  i  teknologjisë  informative (1 vend pune) Kategoria funksionale : Zyrtar i IT Koeficienti : 7 Lloji i pozitës : JO karrierës Orët e punës : 40 orë në javë Kohëzgjatja e emërimit: Nëpunës JO karrierës ( periudha provuese 3 muaj) Vendi i punës : Instituti Albanologjik, Prishtinë Qëllimi i vendit të p...
2013 * Të gjitha drejtat e rezervuara 
Instituti Albanologjik